Privacyverklaring

Privacyverklaring Polaris Pensioenen BV

Polaris Pensioenen BV is een financieel adviesbureau in pensioen en inkomensverzekeringen. Voor de uitvoering van onze dienstverlening gebruiken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om die persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen.

De persoonsgegevens die wij van u krijgen, gebruiken wij voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten en diensten.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van u omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat zijn gegevens zoals bijvoorbeeld:

  • naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • bankrekeningnummer;
  • werkgever, inkomen, beroep, dienstverband, burgerservicenummer (BSN);
  • kopie identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart);
  • informatie over levensstijl en behoefte aan verzekeringen;
  • overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier op onze website, schriftelijk of telefonisch.

Deze gegevens zijn nodig om onze diensten en adviezen op uw persoonlijke situatie of de situatie van uw bedrijf af te stemmen en om contact met u op te nemen.

Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens verwerken, zoals gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor de dienstverlening of als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Wij verzoeken u om ons bij wijzigingen in uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te informeren. Om onze dienstverlening correct uit te kunnen voeren, vertrouwen wij op de juistheid van de bij ons bekende gegevens.

 

Grondslagen voor en doeleinden van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen van nieuwe diensten of verbetering van bestaande diensten, actuele informatie of het beantwoorden van vragen van bezoekers van de website.

In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken. Daarvoor zullen wij expliciet uw toestemming vragen. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Polaris Pensioenen BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij zijn wij gebonden aan de wettelijke bewaarplicht en -termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Polaris Pensioenen BV verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van de dienstverlening kan Polaris Pensioenen BV wel gebruikmaken van diensten van derden als (sub)verwerker, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan om specialistische werkzaamheden in het kader van pensioen en inkomensverzekeringen. Daarnaast maakt Polaris Pensioenen BV bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen maakt Polaris Pensioenen BV afspraken over de wijze van verwerking en beveiliging.

Polaris Pensioenen BV is vergunning plichtig onder de Wet Financieel Toezicht. Voor het nakomen van de verplichtingen in dit kader kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met de Autoriteit Financiële Markten.

Tot slot zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen voor de uitvoering van de diensten en werkzaamheden die u met Polaris Pensioenen BV overeengekomen bent. Het gaat hierbij om verzekeringsmaatschappijen en/ of premiepensioeninstellingen. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Polaris Pensioenen BV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@polaris-pensioenen.nl.

Soms is het niet mogelijk om aan uw verzoek te voldoen, omdat de persoonsgegevens die wij over u verwerken noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Verwerking binnen de EER

Polaris Pensioenen BV verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte. Onder bepaalde omstandigheden, zoals beschikbaarheid van diensten van Microsoft, kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt buiten de EER. Microsoft zal zich dan toch houden aan de Europese regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Polaris Pensioenen BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het uitwisselen van persoonsgegevens van medewerkers maken wij gebruik van een beveiligd portaal. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@polaris-pensioenen.nl.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Polaris Pensioenen BV houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de wet- en regelgeving en vanwege nieuwe producten of diensten. U vindt op onze website de actuele en geldende privacyverklaring.

 

Vragen of klachten?

Polaris Pensioenen BV gaat zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om. Wilt u meer weten over de persoonsgegevens die wij verwerken of heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via info@polaris-pensioenen.nl.

Bent u met de uitkomst van het antwoord niet tevreden? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

Contactgegevens

Polaris Pensioenen BV

Grotestraat 71

5151 JD Drunen

T 0416 820 276

E info@polaris-pensioenen.nl